Actualmente, structura personalului științifico-didactic din cadrul Departamentului Economie, Marketing și Turism este corespunzătoare şi asigură durabilitatea programelor de studii. La Departament activează 28 cadre didactice, din care 4 doctori habilitați, profesori; 9 doctori în economie, conferențiari universitari; 3 doctori în economie, lectori; 10 lectori; 2 asistenți universitari. Din totalul cadrelor universitare 86 % sunt angajaţi titulari şi prin cumul intern, iar 14 % — prin cumul extern.

Membrii Departamentului

Nr Numele, Prenumele Funcția, titlul ştiinţific Direcţii de cercetare Discipline predate E-mail
  Hămuraru Maria Dr., conf. univ. Specificul creării noii economii în Republica Moldova; Dezvoltarea managementului activităților turistice în R. Moldova în contextul noii economii Teorie Economică I și II;Comportamentul Consumatorilor; Managementul serviciilor în ospitalitate;Gestiunea evenimentelor. maria.gamurari@gmail.com
  Onofrei Alexandr Dr. hab., prof. univ. Formarea şi utilizarea resurselor umane in gospodăriile agricole din Republica Moldova; Integrarea pieței muncii Republicii Moldova în spațiul European 1.Economia europeană și integrarea economică; 2.Marketingul serviciilor; 3. Managementul serviciilor în ospitalitate; 4. Etica profesională  
  Sorocean Olga Dr. hab., prof. univ. Социально-экономические проблемы развития личного фактора социалистического производства; Социально- экономическая трансформация в постсоциалистических странах: общие черты и национальные особенности 1.Comportamentul consumatorului; 2.Economia turismului; 3. Teoria Economică. olga_sorocean@hotmail.com
  Șișcan Zorina-Svetlana Dr. hab., Conf. Univ. Managementul Businessului Internațional și Cros-cultural; Mega tendințele economiei mondiale; Politica inovațională a Uniunii Europene; Antreprenoriatul verde, Mediul de afaceri Internațional. Marketing direct;Marketing internațional. zorina_2005@yahoo.com
  Stratan Alexandru Dr. hab., prof. univ. Analiza economică a sectorului real; Economie agro- alimentară și dezvoltare rurală. 1. Economia întreprinderilor Hoteliere; 2. Marketing în ramură; 3.Tehnica operaţiunilor Front/Back  office; alex_stratan@yahoo.com
  Capsîzu Valeriu Dr., conf. univ. Economia postindustrială, societatea bazată pe cunoștințe; Economia țărilor în condițiile globalizării; Criza economică 1. Metodologia și Etica Cercetărilor în Marketing; 2. Economie. capsizu@gmail.com
  Tabarcea Ala Dr., conf. univ. Particularitățile formării prețurilor pe piața cu concurența monopolistică Comportamentul etic și responsabilitatea socială a firmelor ; Cercetări de marketing privind comportamentul moral al întreprinderilor autohtone. 1.Teorie Economică I și II; 2. Marketing strategic; 3. Economia turismului.   arsh_best28@yahoo.com
  Dolgopol Angela Dr., conf. univ. Piaţa muncii a Republicii Moldova, în perioada de tranziţie 1.Teorie Economică I și II; 2.Economie; 3.Teoria şi practica excursionistă.   angela.dolgopol@gmail.com dolgopol.angela@gmail.com  
  Castraveţ Lucia Dr., conf. univ. Inovarea sustenabilă în cadrul economiei mondiale; Ecoturismul şi dezvoltarea durabilă; Managementul ospitalităţii şi turismului; Managementul proiectelor europene şi internaţionale; Managementul intercultural în cadrul turismului internaţional; 1.Managementul proiectelor în servicii şi turism. luciacastravet@yahoo.com
  Călugareanu Irina Dr., conf. univ. Evaluarea managementului riscurilor proiectelor de infrastructură în cadrul parteneriatului public-privat din Republica Moldova   1.Cercetări de marketing; 2.Etica profesionala; 3.Managementul Marketingului; 4. Etica și sustenabilitate în turism și servicii hoteliere. irinapoloz@gmail.com
  Buzdugan Adriana Dr., conf. univ. Renovarea managementului complexului comunal-locativ din Republica Moldova 1. Managementul serviciilor de marketing; 2. Managementul serviciilor în turism; 3. Bazele marketingului; 4. Tehnici calitative şi cantitative în servicii hoteliere și turism; 5. Branding şi comunicare de marketing. buzdugan.adriana@gmail.com
  Pascari Ludmila Dr., conf. univ. Aplicarea marketingului în promovarea zaharului pe piaţa internă şi externă Soluții de integrare a sistemelor informaționale utilizate în gestionarea afacerilor 1. Marketing industrial; 2. Managementul relațiilor cu clienții; 3. Comunicarea, promovarea şi vânzarea în turism cultural 4. Marketing relațional. milla.pascari@yahoo.com
  Coreţchi Boris Dr. conf. univ. Diversificarea relaţiilor economice externe în domeniul agroalimentar ca factor al eficientizării comerţului exterior al Republicii Moldova” 1. Achiziții; 2.Servicii turistice; 3.Cercetări de marketing; 4.Marketing în ospitalitate și Turism; 5.Logistica și SCM; 6.Sisteme informaționale de rezervare. coretchi_boris@mail.ru
  Bulat Veronica Dr., lect. univ. Comerțul Internațional și național cu produse stomatologice Logistica mărfurilor în dezvoltarea activităților operaționale de producție Logistica;Logistica stocurilor;Logistica Comerțului exterior;Logistica și distribuția în turism;Cercetări și analize de piață. bulat.veronica@gmail.ru
  Teleucă Lina Dr., lect. univ. Impactul politicilor economice asupra datoriei publice 1.Gestiunea şi organizarea serviciilor Turistice; 2.Economie; 3. Marketingul internațional. teleuca.lina@gmail.com
  Ciaikovschi Alexandr Dr., lect. univ. Puterea economică şi specificul ei în condiţiile transformărilor sistemice 1.Standarde şi norme în turism;  2.Logistica şi distribuția în turism; 3.Turism rural; 4.Gestiunea și organizarea serviciilor turistice;  5. Marketing în turism și servicii hoteliere. ciakovskiialex81@gmail.com
  Bradu Margareta Lect.  univ. Dezvoltarea competitivității economiei naționale și factorii de influență: probleme și soluții 1.Teorie Economică I și II; 2.Economie; 3.Tehnica operațiunilor în turism. mg.bradu@yahoo.com
  Dilan Neli Lect. univ. Procesele de integrare a țărilor din Vecinătatea Estică Procese actuale de integrare în țările Europei Centrale și de Est: abordare conceptual-aplicativă 1.Marketing și logistică; 2.Marketing inovațional; 3.Marketing industrial; 4.Marketing strategic. dilan_nelly@yahoo.com
  Dubovca Marina Lect. univ. Международный уровень решения эколога – экономических проблем 1.Teorie Economică I și II; 2.Economie; 3.Economia întreprinderii. dubovca68@mail.ru
  Davîdov Cătălina Lect. univ. Mecanisme și strategii de finanțare a proiectelor inovaționale în regiunile de dezvoltare ale Republicii Moldova 1.Economia Europeană și Integrare Economică; 2.Mediu european de afaceri. davidoff.75@mail.ru
  Grumeza Tatiana Lect. univ. Optimizarea comerțului internațional cu servicii al Uniunii Europene sub impactul globalizării 1.Servicii Publice; 2. Marketingul serviciilor; 3.Marketing și logistică. tatiana.grumeza@yahoo.com
  Garştea Sergiu Lect. univ. Gestiunea imaginii organizaţiei – funcţie a managementului strategic Perfecționarea politicii economice de export a produselor și serviciilor din Republica Moldova 1.Logistica; 2.Logistica stocurilor; 3.Logistica comerțului extern; 4. Marketing social. sgarstea@yahoo.com
  Ţîbuleac Ana Lect. univ. Efectele economico — financiare ale abuzului de poziție dominantă asupra entităților economice. 1.Reclama; 2. Tehnici promoționale; 3. Marketing strategic; 4. Merchandising și forța de vânzare. anna.tiganu@gmail.com
  Ungurean Dragoş Lect. univ. Datoria externă: evoluţie şi probleme; Implicațiile politicii bugetar-fiscale asupra managementului finanțelor publice în Republica Moldova; Gestiunea sistemului de subvenționare a entităților economice; 1.Economia întreprinderii; 2. Economie; 3. Managementul serviciilor în turism; 4. Sisteme informaționale în ospitalitate și Turism.   dragosh.ungurean@gmail.com
  Ciobanu Victor Lect. univ. Reprezentant al Pieței muncii, Ministerul Economiei și Infrastructurii 1. Standarde și norme în turism. victor.ciobanu@mec.gov.md
  Bumbu Mihai asist. univ. Managementul public şi impactul lui asupra economiei Republicii Moldova 1. Merchandising și forța de vânzare; 2. Economia turismului; 3. Teorie economică. bumbu_mihai@mail.ru
  Guja Anatol Asist. Univ. Potențialul de dezvoltare şi promovare al eco–turismului din Republica Moldova Dezvoltarea politicilor comerciale a Republicii Moldova în contextul semnării acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană. 1. Turism rural și ecologic; 2. Logistica și distribuția în turism; 3. Marketing și Logistică; 4. Marketing turistic și servicii hoteliere.   guja994@gmail.com
  Zaharco Viorelia Asist. Univ. Reprezentant al Pieței muncii, Director Departament Cercetări Cantitative, IMAS INVEST SRL 1. Tehnici calitative și cantitative în servicii hoteliere și turism. viorelia95@gmail.com